Jazyk:

Disponujeme požadovanými kvalifikačnými osvedčeniami

Disponujeme požadovanými kvalifikačnými osvedčeniami, certifikátmi, ktoré nás oprávňujú vykonávať činnosti spojené s montážou, opravou a údržbou elektrozariadení do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky (revízie).

Revízny technik (elektrotechnik špecialista) - odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení (do 1000 V) - vrátane bleskozvodov

Osvedčenie podľa zákona č. 174/1968 Zb. O štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona NR SR č. 256/1994 Z.z.. a vyhlášky ÚBP SR č. 508/2009 Z.z. po preverení odbornej spôsobilosti Technickou inšpekciou podľa §6a ods. 1 písmena. d) zákona.

Osvedčnie na činnosť znalého pracovníka v elektrotechnike

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenia prevádzky na elektrických zariadeniach do 1000 V, vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.

Osvedčenie inštalatérov fotovoltických a slnečných tepelných systémov

Sme školení inštalatéri fotovoltaických a tepelných solárnych systémov ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spĺňame podmienku podľa § 4a ods. 2 zákona č. 309/2009 Z.z. pre získanie výhod z inštalácie malého zdroja v domácnosti a podmienky na pridelenie dotácií pre domácnosti. Osvedčenie je medznárodne uznávané v rámci členských štátoch EÚ. Nachádzame sa taktiež v zozname inštalatérov stránky MHSR.

Radi zodpovieme váše otázky +421 949 360 725